Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerinizi Neden İşliyoruz ve Bunun Hukuki Gerekçesi Nedir?

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 4358 sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkında Kanun ile diğer kanun ve bu kanunlara dayalı ikincil mevzuat ile ilgili tüm ulusal/uluslararası düzenlemeler ve tüm düzenleme ve denetleme kurumlarının kararları kapsamında doğrudan şirketimiz tarafından,  acenteler, çağrı merkezi, internet sitesi, sigorta aracıları, bankalar ve kredi kuruluşları, resmi kurumlar, eksperler, anlaşmalı tamirhaneler, hasar tahkikat görevlileri, diğer 3. Kişiler, bilirkişiler ve bunlarla sınırlı olmayan tüm çözüm ortaklarımız aracılığıyla vermekte olduğumuz hizmetler, ilgili kişilere ait, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini gerektirmektedir. Veriler, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında aşağıda açıklandığı çerçevede, otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, depolanabilecek, değiştirilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, sınıflandırılabilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?

Kişisel veriler; sigorta teklifleri, sigorta poliçeleri kapsamında sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, sigortacılık hizmetlerinin sunulabilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, denetleyici ve düzenleyici makamlar ilgili kamu kuruluşları, adli ve idari makamlara, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile; Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, Sigortacılık Kanunu madde 31/A’da sayılan finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilere; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, SPK, MASAK, Sigorta Bilgi Merkezi, Türkiye Sigorta Birliği gibi kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, hissedarlara, acentelere, eksperlere, anlaşmalı servislere, bankalara, sigorta aracılarına, yurt içindeki ve yurt dışındaki reasürörlere, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ölçüde aktarılabilecektir.

Kişisel Verisi İşlenen “ilgili kişi” Olarak Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında şirketimize kimliğinizin herhangi bir tereddüde yer vermeyecek şekilde tespitini sağlayacak bir belge ile başvurarak aşağıda belirtilmekte olan haklara sahipsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, Kanun’da sayılan istisnai haller saklı kalmak üzere Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde *silinmesini/yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. Kişilere KVKK’nın 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme kaklarına sahipsiniz.

(*) Sizinle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin dokümanların saklanmasına dair yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir. Bu madde tahtındaki taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masrafları KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.